Matongroep, verwerking van sloopafval, renovatie en afvalcontainer verhuur

Milieubeleid
Onze onderneming heeft een milieu-managementsysteem opgezet en geïmplementeerd, dat wordt gedocumenteerd en continu verbeterd in overeenstemming met de vereisten van ISO 14001 en er is bepaald hoe aan deze vereisten invulling gegeven zal worden.

Tijdens de dagelijkse werkzaamheden, wordt er bij inkoop en werkprocessen op gelet dat er nergens onnodig, direct of indirect, voor het milieu schadelijke handelingen worden verricht. Bij inkoop wordt er op gelet dat er met de meest milieuvriendelijke materialen gewerkt wordt. De dagelijkse werkzaamheden moeten verricht worden met het oog op milieuvriendelijkheid. Hier wordt op toegezien aan de hand van Milieu-controlelijsten. Dit alles wel binnen het kader van de onderneming, het mag niet zo zijn dat de concurrentiepositie van de onderneming schade ondervindt van het milieubewust handelen.

Door het continu bezig zijn met en toezien op het milieubewust handelen, wordt gegarandeerd dat er een continue verbetering ten opzichte van en ter voorkoming van vervuiling mogelijk is en gerealiseerd wordt.

In de MT-vergaderingen worden doelen ten aanzien van het milieu gesteld, bijgesteld en als behaald beoordeeld. Deze doelen worden opgenomen in het milieu-managementsysteem binnen Common SenS. Hier kan een actueel overzicht van alle doelen en de status ervan opgevraagd worden. Tevens garandeert Common SenS het documenteren, implementeren en onderhouden van milieuaangelegenheden.

Het milieubeleid van de onderneming wordt naar alle medewerkers gecommuniceerd. Dit gebeurt door het milieubeleid als bijlage toe te voegen aan het arbeidscontract. Tevens is het milieubeleid gepubliceerd op internet, zodat het ook voor het publiek beschikbaar is.

Specifiek gaat de onderneming op een voor haar zo goed mogelijke wijze te werk aangaande:
a. uitstoot aan de lucht
b. lozing op het grondwater
c. lozing op/in de grond
d. het gebruik van halffabrikaten en natuurlijke grondstoffen, voorzover van toepassing
e. het gebruik van energie
f. de emissie van energie, in de vorm van warmte, straling en vibraties
g. afval en bijproducten
h. fysieke kenmerken, zoals omvang, vorm, kleur en voorkomen

Hoe dit precies bewerkstelligd wordt staat o.a. beschreven in de milieuvergunning van 29-04-2010

Het milieubeleid is in overeenstemming met juridische aspecten.

Milieubewust de toekomst in gaan

De Maton Groep is een kwaliteit- en milieubewust bedrijf dat een totaalpakket biedt op het gebied van:
– Containerservice
– Recycling
– Grondbank
– Gevelrenovatie
– Sloopwerken
– Betonboor en zaagwerk
– Asbest
– Bodemsanering

De Maton Groep werkt voor een groot aantal projectontwikkelaars, aannemers, woningbouwverenigingen, particuliere opdrachtgevers en rijksinstellingen in de omstreken van Waalwijk en daarbuiten.

De kracht van de Maton Groep ligt in:
– de combinatie van de verschillende bedrijfsactiviteiten
– haar slagvaardige optreden
– en een goede balans tussen prijs, kwaliteit en milieu.

Door een personeelsbezetting van ca. 70 vaste medewerkers, een modern eigen materieelpark en het in huis hebben van alle benodigde disciplines, is de Maton Groep in staat om totale projecten volledig in eigen beheer uit te voeren.

De Maton Groep realiseert zich dat het van groot belang is om de afvalstromen op een verantwoorde manier te verwerken en te zorgen voor een goede balans met het milieu. Vandaar dat zij zich met haar bedrijfsactiviteiten Containerservice en Recycling richt op het inzamelen en verwerken van bouw-, sloop- en bedrijfsafval. Haar huisvesting in Haven VII te Waalwijk is volledig voor deze bedrijfsactiviteiten ingericht.

De Maton Groep loopt voorop in het behalen van kwaliteits-, veiligheids- en milieucertificaten die op haar soort werkzaamheden van toepassing zijn (zie het kader onder aan de pagina) en het continue ontwikkelen van haar medewerkers en haar bedrijfsprocessen.

Certificeringen Maton Groep:

ISO 9001ISO 14001

VCA**

BRL 9335

BRL2506

SVMS 007

KwaliteitsmanagementsysteemMilieumanagementsysteemVGM Checklist Aannemers (Veiligheid, Gezondheid en Milieu)

Grondbank

Recyclinggranulaten voor toepassing in beton, wegenbouw , grondbouw en werken

Veilig en milieukundig slopen
NL-BSB®-certificaat voor grond